De kleine lettertjes

Definities

Haarfijn IJsselstein: het bedrijf dat de dienst en/of product levert.
Cliënt: de wederpartij die de dienst en/of product ontvangt, af wil nemen of wil ontvangen/afnemen.
Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten van Haarfijn IJsselstein en de volgende website:

www.haarfijnijsselstein.nl

Door het maken van een afspraak met Haarfijn IJsselstein gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden Haarfijn IJsselstein gaat er vanuit dat de Cliënt op dat moment op de hoogte is van deze algemene voorwaarden. De werkzaamheden van Haarfijn IJsselstein worden alleen uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien er geen oplossing gevonden in onderling overleg of in de geest van deze voorwaarden en er toch een geschil blijft bestaan kan een mediator verzocht worden om te bemiddelen in dit geschil. De initiële kosten zullen voor rekening komen van de partij welke het geschil geïnitieerd heeft en kunnen in overleg met de mediator anders verdeeld worden.

Indien er geen oplossing gevonden in overleg met een mediator en er toch een geschil blijft bestaan kan kantonrechter te Utrecht verzocht worden om uitspraak te doen. De initiële kosten zullen voor rekening komen van de partij welke het geschil geïnitieerd heeft en kunnen in door de kantonrechter anders verdeeld worden.

Er mogen geen materialen, afbeeldingen, teksten, en dergelijke van deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, drukwerk, via internet of op een andere wijze. Teksten en afbeeldingen op de website en de inhoud van drukwerk blijven te allen tijde eigendom van Haarfijn IJsselstein.

Haarfijn IJsselstein is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderszins verloren gaan van persoonlijke bezittingen.

Haarfijn IJsselstein zal bij diefstal en/of vernieling van het eigendom van Haarfijn IJsselstein onmiddellijk aangifte doen bij de politie.

1) Hygiëne en werkomgeving
Hygiëne is bij Haarfijn IJsselstein erg belangrijk. Van de Cliënt wordt verwacht dat het haar schoon is en/of dat Haarfijn IJsselstein de mogelijkheid krijgt om het haar van de Cliënt te wassen.

Haarfijn IJsselstein werkt op locatie, bij de Cliënt thuis. Op de werkplek dient tenminste een wandcontactdoos (stroom), een wasbak met kraan en een toilet aanwezig te zijn. Van de Cliënt wordt verwacht dat een schone en hygiënische werkomgeving aan Haarfijn IJsselstein wordt geboden.

In geval bij de Cliënt thuis hoofdluis is geconstateerd, is het op hygiënische gronden niet mogelijk om door Haarfijn IJsselstein te worden behandeld. In dat geval adviseert Haarfijn IJsselstein om het hele huis grondig te reinigen. Daarnaast alle recent gedragen kleding, gebruikt beddengoed, knuffels en dergelijke op kookwas te wassen.
Het gehele gezin dient het haar te reinigen met een ‘Prioderm Lotion’ voor hoofdluis en met een netenkam het haar te kammen. Hierna het haar van iedereen controleren en indien nodig de behandeling herhalen.
Na twee weken dient de hoofdluis te zijn verdwenen en mag u een nieuwe afspraak maken bij Haarfijn IJsselstein.

2) Werktijden en afspraken
Haarfijn IJsselstein werkt alleen op afspraak.

De Cliënt dient bij het maken van een afspraak Haarfijn IJsselstein te informeren over de gewenste behandeling. Haarfijn IJsselstein verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren.

Indien de Cliënt tijdens de afspraak de behandeling wilt wijzigen of aanvullen, kan dat alleen in overleg met Haarfijn IJsselstein. Daarbij informeert Haarfijn IJsselstein, voor zover dat in alle redelijkheid kan worden verwacht, de Cliënt over de financiële consequenties van deze verandering.

Als de Cliënt is verhinderd, dient de Cliënt zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Haarfijn IJsselstein.

In geval Haarfijn IJsselstein is verhinderd, wordt zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt opgenomen. In overleg tussen de Cliënt en Haarfijn IJsselstein wordt een passende oplossing voorgesteld.

Het is voor Haarfijn IJsselstein toegestaan de Cliënt met een elektronisch hulpmiddel een herinnering van de afspraak te sturen.

2) Prijzen en betalen
De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

De Cliënt verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden op de website(s) van Haarfijn IJsselstein en op de analoge tarievenlijst voor de Cliënt inzichtelijk gemaakt.

De Cliënt kan bij Haarfijn IJsselstein contant betalen of pinnen. De Cliënt dient direct na afloop van de behandeling en/of aankoop van een product de betaling te voldoen.

De Cliënt dient bij voorkeur gepast te betalen. Haarfijn IJsselstein is niet in de gelegenheid om geld terug te geven op bankbiljetten van 100 euro of meer.

In overleg met of op verzoek van Haarfijn IJsselstein is betaling op basis van een factuur mogelijk. Betaling dient dan door de Cliënt te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Haarfijn IJsselstein aangegeven wijze.

Naar de Cliënt correspondeert Haarfijn IJsselstein altijd bedragen inclusief BTW.

Het tarief voor een knipbehandeling voor kinderen geldt tot en met de leeftijd van twaalf jaar. Voor kinderen boven de twaalf jaar geldt hetzelfde tarief als voor dames en heren.

Acties zijn niet in combinatie met elkaar geldig.

De prijzen gelden binnen een straal van 10 km.

Alles buiten de 10 km word er een meerprijs gerekend van 35 eurocent per km.
3) Retourneren
Door de Cliënt aangekochte producten (verf e.d.) kunnen vanwege hygiënische voorwaarden helaas niet geruild of teruggenomen worden in ruil voor geld, een ander product of een waardebon.
4) Persoonsgegevens
De Cliënt voorziet Haarfijn IJsselstein tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Haarfijn IJsselstein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling en/of het klantenbestand van Haarfijn IJsselstein. Haarfijn IJsselstein noteert de persoonlijke gegevens van de Cliënt op een klantenfiche. Haarfijn IJsselstein behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Haarfijn IJsselstein verstrekt of verhuurt geen gegevens van de Cliënt aan derden, zonder schriftelijke toepassing vooraf van de Cliënt.

Haarfijn IJsselstein is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Haarfijn IJsselstein verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te vertrekken.

Aansprakelijkheid, eigendom en informatie-overdracht

Haarfijn IJsselstein garandeert dat de uitgevoerde behandeling voldoet aan de eigen van vakbekwaamheid en daarvoor gebruik maakt van deugdelijke middelen en materialen.

Haarfijn IJsselstein mag ten aanzien van de te verrichten behandeling ervan uitgaan dat de Cliënt in goede lichamelijke conditie verkeert. De Cliënt dient eventuele omstandigheden – die kunnen leiden tot voor de Cliënt ongewenste nevenverschijnselen – vooraf aan Haarfijn IJsselstein door te geven (medicijngebruik, allergieën, chemotherapie, eigen experimenten met het haar, en dergelijke).

5) Garantie
Haarfijn IJsselstein geeft de Cliënt één week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien;

 

  • de Cliënt andere producten dan de door Haarfijn IJsselstein geadviseerde producten heeft gebruikt;

 

  • de Cliënt de adviezen voor thuisverzorging/nazorg aan het kapsel of aangeschafte/gebruikte producten niet heeft opgevolgd.

    De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de Cliënt door Haarfijn IJsselstein op papier worden verstrekt.

    Deze algemene voorwaarden kunnen zonder bericht door Haarfijn IJsselstein worden gewijzigd of aangepast.